Skip to content Skip to footer

Foreningens navn og hjemsted

§1. Foreningens navn er Modelbilklubben SOS. Foreningen er hjemmehørende i Køge kommune.

Foreningens formål

§2. Foreningens formål er:
1. At udbrede Modelbil sporten i Køge/Omegn og kendskabet til denne.
2. At virke for styrke sammenholdet blandt klubbens medlemmer med udgangspunkt i Modelbilsporten.
3. At afvikle trænings- og løbs arrangementer for klubbens medlemmer.
4. At fremme færdselssikkerheden.
5. At virke som bindeled, mellem DASU og klubbens medlemmer.

Medlemskab af organisation

§3. Foreningen er medlem af Dansk Automobil Sports Union (DASU) under Danmarks Idræts-forbund (DIF), og er underkastet disses love og bestemmelser.

Medlem af Dansk Model Sport Union (DMSU)

Optagelse af medlemmer

§4. 1. Som aktivt medlem kan optages enhver, som vil respektere foreningens love.
2. Som passiv medlem kan optages enhver, som vil respektere foreningens love.

Kontingent

§5. Foreningens kontingent fastsættes for et år af gangen på et bestyrelsesmøde i Februar måned.
Kontingentet opkræves helårligt forud for aktive medlemmer.
Medlemmer skal selv sørge for indbetaling af nyt kontingent.
Bestyrelsen betaler ikke kontingent.
(Bestyrelsen er : Formand, næstformand, kasserer, sekretær, alm. Bestyrelsesmedlem, baneformand indendørs samt baneformand udendørs)
Hvis et bestyrelses medlem fratræder sin post, så skal personen fra den dag betale kontingent. Indbetalingen skal ske inden 14 dage.

Udmeldelse/eksklusion

§6. Til gyldig udmeldelse kræves, at den sker skriftligt til foreningens kasserer med mindst 14 dages varsel, og at det pågældende medlem har betalt sit kontingent til foreningen frem til den dag, hvorfra udmeldelsen har virkning. Medlemmet har krav på en skriftlig bekræftelse.
Når et medlem er i kontingentrestance udover 2 måneder, kan bestyrelsen med mindst 8 dages skriftlig varsel ekskludere vedkommende.
Ingen, der er udelukket på grund af kontingentrestance, kan optages på ny som medlem af foreningen, før vedkommende har betalt sin gæld til foreningen.
I øvrigt kan bestyrelsen ekskludere et medlem, når særlige forhold giver anledning dertil. Bestyrelsens beslutning herom kræver dog, at mindst 2/3 af bestyrelsen har stemt for eksklusionen.

Et ekskluderet medlem skal, inden bestyrelsen træffer sin afgørelse, have haft lejlighed til at fremføre sit forsvar, og han kan kræve at spørgsmålet om eksklusion afgøres på den førstkommende ordinære generalforsamling. I alle tilfælde, hvor en eksklusion skal behandles på en generalforsamling, har vedkommende medlem krav på at få meddelelse herom senest 3 døgn før generalforsamlingen afholdes, ligesom han har adgang til denne med ret til at forsvare sig. Spørgsmålet om eksklusion skal optages som et særskilt punkt på dagsordenen.
Generalforsamlingens beslutning om eksklusion kræver samme majoritet som ved ændring af foreningens love, jfr. 15.

Et medlem, der er ekskluderet i henhold til en generalforsamlingsbeslutning, kan kun optages som medlem ved en ny generalforsamlingsbeslutning. Her kræves samme majoritet som ved beslutning om eksklusion.

Generalforsamlingen

§7. Generalforsamlingen er med de indskrænkninger, som disse vedtægter foreskriver, den højeste myndighed i alle foreningens anliggender.
Den ordinære generalforsamling, der afholdes hvert år senest 1. marts, indkaldes med mindst 3 ugers varsel gennem annoncering udsendelse af indkaldelse.
Dagsorden bekendtgøres senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse.
Bestyrelsen kan bestemme, at bekendtgørelse af dagsorden kan ske gennem foreningens blad, via foreningens website eller ved skriftlig meddelelse til foreningens medlemmer. Kommunikation via E-mail sidestilles med skriftlig meddelelse.
Forslag, der ønskes forelagt generalforsamlingen til vedtagelse, skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse.
Forslagene skal optages i dagsordenen.
Stemmeret har alle medlemmer, der har været medlem af foreningen i mindst 2 måneder før generalforsamlingen, og som ikke er i kontingentrestance. Stemmeret kan kun udøves ved personligt fremmøde.

Dagsorden

§8. Den ordinære generalforsamlings dagsorden skal omfatte følgende punkter

 • 1. Valg af dirigent.
 • 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år.
 • 3. Fremlæggelse af årets regnskab.
 • 4. Behandling af indkomne forslag.
 • 5. Valg af bestyrelsen
  Lige år: Valg af formand & 1 bestyrelsesmedlem
  Ulige år: Valg af kasserer & 2 bestyrelsesmedlemmer
  Hvert år: Valg af en suppleant til bestyrelsen
  Hvert år: Valg af baneformænd indendørs
  Hvert år: Valg af baneformænd udendørs
  Hvert år: Valg af 1 revisor og 1 revisor suppleant.
 • 6. Eventuelt.

Generalforsamlingens ledelse

§9. Generalforsamlingen vælger sin dirigent, der ikke må være medlem af bestyrelsen, til at lede forhandlingerne.
Generalforsamlingens beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal, jfr. dog §6 om eksklusion, §15 om vedtægtsændringer og §16 om foreningens opløsning.
Dirigenten bestemmer afstemningsmåden. Hvis blot 1 medlem ønsker det, skal der foretages skriftlig afstemning. Alle valg og afstemninger om eksklusion foretages skriftligt.
Generalforsamlingens beslutninger indføres i en protokol, hvori også et referat af forhandlingerne optages i det omfang, dirigenten bestemmer.

Ekstraordinær generalforsamling

§10. Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen og skal indkaldes, når mindst 1/3 stemmeberettigede medlemmer skriftligt stiller krav herom til bestyrelsen. I sidstnævnte tilfælde skal generalforsamlingen afholdes senest 1 måned efter, at begæringen er fremsat over for bestyrelsen med oplysning om det emne, der ønskes behandlet.
Den ekstraordinære generalforsamling skal sammen med dagsordenen indkaldes senest 8 dage før afholdelsen på samme måde, som den ordinære generalforsamling.

Bestyrelse

§11. Bestyrelsen er foreningens daglige ledelse og repræsenterer foreningen i alle forhold. De vedtagne beslutninger og foretagne handlinger forpligter foreningen i forhold til vedtægterne.
Bestyrelsen består af 5 personer, som vælges for en 2 år periode, samt 2 baneformænd, som vælges for en 1 år periode, af den ordinære generalforsamling. Genvalg kan finde sted. Der er mødepligt for bestyrelsen, til bestyrelses møder. Der forventes et møde pr.
måned.
Valgbare til bestyrelsen er alle foreningens medlemmer.
Desuden vælges der en suppleant til bestyrelsen. Suppleanten vælges for ét år ad gangen og kan deltage i bestyrelsesmøderne med taleret, men har ikke stemmeret.

Konstituering – tegningsret

§12. Bestyrelsen konstituerer sig snarest – dog senest inden 14 dage – efter generalforsamlingen på et bestyrelsesmøde.
Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.
Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af dens medlemmer,
hvoriblandt formanden eller næstformanden, er til stede.
I formandens forfald indtræder næstformanden i hans sted.
Over bestyrelsens forhandlinger føres en protokol.
Foreningen tegnes af formanden. Ved økonomiske dispositioner kræves dog underskrift fra såvel formanden som kassereren.

Regnskab

§13. Foreningens regnskabsår går fra 1/1 til 31/12. Regnskabsåret ændres med virkning fra regnskabet 2008/2009. Regnskabet skal sendes til revisorerne for godkendelse i januar måned.
Regnskabet forelægges den ordinære generalforsamling til godkendelse og skal være forsynet med revisorernes påtegning.
Regnskab bekendtgøres for foreningens medlemmer senest 1 uge før generalforsamlingens afholdelse.

Revision

§14. Den ordinære generalforsamling vælger for 1år af gangen 1 revisor og 1 revisor suppleant, jfr. §8.
Revisoren skal hvert år i januar gennemgå det samlede regnskab og påse, at beholdningerne er til stede.
Driftsregnskab og status forsynes med en påtegning. Revisoren har til enhver tid adgang til at efterse regnskab og beholdninger.

Ændring af vedtægter

§15. Nærværende vedtægter kan ændres på en ordinær eller ekstraordinær generalforsamling, såfremt der fremsættes forslag herom i hht. §7 og §10. Til ændring af vedtægterne kræves et flertal på 2/3 af de afgivne stemmer.

Foreningens opløsning

§16. Bestemmelse om foreningens opløsning kan kun tages på en i dette øjemed særlig indkaldt ekstraordinær generalforsamling. Til dennes beslutningsdygtighed kræves, at mindst 1/2 af foreningens medlemmer er til stede, og til forslagets vedtagelse kræves, at mindst 3/4 af de afgivne stemmer er for forslaget.
Opnås sådant flertal på en generalforsamling, der ikke er beslutningsdygtig, indkaldes til en ny generalforsamling, hvor beslutning kan træffes med ovennævnte stemmeflerhed, uanset hvilket antal stemmeberettigede medlemmer der er til stede.

Foreningens formue, herunder fast ejendom og løsøre, skal skænkes til et almennyttigt formål i Køge kommune bestemt af generalforsamlingen. Her er simpelt stemmeflerhed tilstrækkeligt.

Vedtaget på stiftende generalforsamling 03/09-2003
Ændret på generalforsamlingen den 04/02-2012

Copyright © Modelbilklubben SOS 2023. All Rights Reserved. Made By FatFrog.dk